பன்னீர் பட்டர் மசால்

இந்த வீடியோவில் வித்தியாசமான பட்டர் மசால் செய்வது எப்படி என பாருங்க!!

Incrdients:

Big onion – 2nos

Onion – 25nos

Tomato – 2nos

Fenugreek leaves(kasthuri methi) – 2spoon

Garlic – 6nos

Ginger – 3nos

Cinnamon,

Bay leaf,

Cardamom,

lavangam – 2nos

Cashew – 5nos

Egg – 8nos

Pepper – your requirement

Salt – your requirement

Kashmir chili powder – 1table spoon

Garam masal – 1/2spoon

Couriender – 1/2spoon

Fresh cram – 3spoon

Butter- 4spoon

You might be interested in

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!